Socialdemokraterna i Mönsterås

 

 

 LOKALT VALPROGRAM 2019 - 2022

 

 

 

VI GÖR MÖNSTERÅS BÄTTRE!

 

Socialdemokraterna i Mönsterås kommun Antaget vid medlemsmöte i arbetarekommunen den 19 april 2018.

Lokalt valprogram 2019 - 2022

 

 

Framtidens Mönsterås kommun skall vara en plats att trivas och bo i.

Framtidens Mönsterås kommun skall präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet!

Framtidens Mönsterås kommun ska konkretisera socialdemokratins värdegrund i handling. Vi vill att det ska synas i praktiken att vi står för frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Detta vill vi skapa i dialog med de som bor och verkar i vår kommun oavsett tätort eller landsbygd.

Det är genom att se de möjligheter som finns och att ha framtidstro som vi utvecklar vår kommun. Alla människor ska kunna känna hopp och framtidstro. Det ska vara tryggt att bo och leva i vår kommun.

Vi vill att Mönsterås kommun skall vara en mötesplats där vi tar tillvara de värden som uppstår när människor möts. Det har visat sig att när tolerans och mångfald finns i praktiken och är mer än vackra ord så uppstår kreativitet och utveckling.

Alla vi som bor och lever här ska tillsammans skapa den kommun vi vill bo och leva i. Tillsammans kan vi möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Vi vill ha det hållbara samhället ur alla dess perspektiv och ge vårt bidrag till det globala sammanhang som vi är en del av.

Alla ska få del av välfärden och ska bidra till den efter kraft och förmåga. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar i vårt Mönsterås. En röst på Socialdemokraterna i Mönsterås är en röst på framtiden. För förändring.

 

FYRA NYCKELOMRÅDEN

 

Vi har fokuserat på fyra områden som vi upplever som nyckelområden för framtiden. Vi tror att en fokusering på dessa nyckelområden är gynnsamt för utveckling av framtidens Mönsterås kommun i fortsatt dialog i olika forum och vid olika mötesplatser. Vi vill tillsammans med kommuninvånarna, det lokala näringslivet och alla kommunanställda hämta kraft att möta och utveckla de möjligheter och utmaningar som finns i framtiden.

 

 

 

1. ARBETE OCH DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

 

Mönsterås - en kommun med hög potential. Den har alla förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt. Alla vi som bor här kan se framtiden an med tillförsikt. Vårt strategiska läge mellan Kalmar och Oskarshamn ger oss tillgång till en stor arbetsmarknad. De senaste åren har vi ökat befolkningen med flera hundra invånare vilket innebär nya resurser till bättre service och välfärd åt alla.

Småföretag och entreprenörer måste ges bra förutsättningar att växa och utvecklas.

För att klara jobben behövs ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att fler startar företag men även så att befintliga företag och potentiella företag kan växa, exportera och anställa fler.

I dagens samhälle är i de flesta fall utbildning en förutsättning för att få jobb. Vi kommer också förmodligen att få byta jobb ett par gånger under vår yrkeskarriär med tanke på den snabba förändringstakt som råder där det ena tekniska framsteget avlöser det andra. Det betyder också att vi måste delta i flera utbildningsinsatser under ett yrkesliv och det livslånga lärandet blir än mer tydligt. En växelverkan mellan arbete och kompetensutvecklingsinsatser blir alltmer aktuell.

Vuxenutbildningen är en viktig del i vårt utbildningsutbud både som förberedelse och en underlättad ingång i arbetslivet. Alla utbildningsinsatser ska leda till fortsatta studier eller ett arbete.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Men utbildning är inte längre något man får en gång som ung. I dagens samhälle och arbetsliv krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Fler kommer att sadla om och byta yrkesbana mitt i livet.

Utbildning lönar sig. För den enskilda och för samhället. Utbildning ger frihet och fler valmöjligheter för dig. För samhället leder utbildning till bättre matchning och högre tillväxt. Den svenska modellen innebär att vi konkurrerar med kunskap och kompetens, inte med sänkta löner.

Vuxenutbildningen är central för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar. Komvux, SFI, Lärvux och Linnéuniversitet är alla viktiga strategiområden som jobbskapande både för individerna och näringslivet i vår kommun. Detta skapar också en bas för det integreringsarbete som kontinuerligt bedrivs.

Vi är övertygade om att alla vill arbeta och har en förväntan på att alla som kan gör det. Alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Den svenska modellen skapar ordning och reda på arbetsmarknaden eftersom staten, fack och arbetsgivare samverkar. Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell, där anställningstryggheten stärks med kollektivavtal. Ingen ska behöva rea ut sin arbetskraft för att få ett jobb. Vi vill försöka få bort anställningsformen allmän visstidsanställning. Bättre arbetstider, bort med delade turer och staplade visstider.

Vi har sett att det skapar framgång när vi samarbetar inom kommunen, med arbetsförmedlingen och näringslivet. Allt för att kommuninvånarna får sitt första jobb. Rätt attityd, bra samarbete och bra praktik har varit framgångsrika begrepp för ett gott resultat och det vill vi fortsätta med.

Genom att satsa på investeringar i bostäder, infrastruktur och klimat/miljöåtgärder möjliggör vi en tillväxt som minskar arbetslösheten. Detta ska kompletteras med en aktiv näringslivspolitik genom det samarbete som sker inom ramen för Mönsterås Utveckling AB, MUAB.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar och känner sig trygga.

Vid all upphandling i kommunens verksamheter ska kraven vara att alla leverantörer ska ha kollektivavtal för sina anställda och beaktande av miljöaspekter ska gälla i de företag som anlitas. Förstärkt fokus på lokala leverantörer samt närodlat vid upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling ska följas med beaktande av de krav som är förknippade med ett hållbart perspektiv socialt, ekologiskt och arbetsrättsligt.

Vi vill se till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare där viljan att arbeta hos oss är hög och arbetsvillkoren är sådana att vi behåller den personal vi har och har lätt för att rekrytera nya medarbetare. En målsättning bland andra är att de som så önskar ska kunna arbeta heltid. Heltid ska vara norm.

Som kommunal arbetsgivare vi vill arbeta för ökad jämställdhet och likvärdiga arbetsvillkor. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och har en sämre arbetsmiljö än män. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Jämställdhet, tillväxt och jobb hänger ihop. All kompetens ska tas tillvara på arbetsmarknaden.

Utbyggnaden av ett digitalt fibernät är en framtidssatsning som fortsätter. Målsättningen är att alla kommuninvånare – privatpersoner som företag – skall ha möjlighet till en god och snabb elektronisk kommunikation. Ett delmål är att 95 % ska kunna ansluta sig före år 2020. Den socialdemokratiskt ledda regeringen går nu vidare och säger att hela landet ska vara uppkopplat till 2025. Inom skolan behöver kommunen satsa nytt för att hänga med i utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik, IKT. Inom en snar framtid kommer alla elever ha tillgång till en egen läsplatta eller dator.

Våra prioriteringar inom arbete och det livslånga lärandet är att

- Sänka arbetslösheten genom att intensifiera samarbetet mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun, efter samma modell som används i vår grannkommun Oskarshamn.

- Tillsammans - kommun och handel - skapa attraktivare centrumområden och gemensam marknadsföring, där kommunen ska vara en drivande part.

- Förbättrade villkor för företagande och utbildningssatsningar för framtiden.

- Uppmuntra fler till att starta nya företag. Stödja UF – Ung företagsamhet.

- Erbjuda attraktiva utbildningar som tillgodoser kommunens personalbehov som t ex teknik- och ”vårdcollege.”

- Öka antalet praktikplatser, extratjänster och yrkes-SFI för att möjliggöra inträdet till arbetslivet och den första anställningen.

- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö i de kommunala verksamheterna för att locka till sig rätt kompetens och minska personalomsättningen. Vi ska också erbjuda all personal anpassad kompetensutveckling.

 

 

Tillbaka till sidans topp

 

2. BÄTTRE SKOLA OCH BARNOMSORG

 

Vår vision är att ha en jämlik förskola och skola där våra barn upplever glädje och trygghet varje dag. För att uppnå detta vill vi jobba för en mer flexibel barnomsorg med mindre barngrupper och fler personal. Vi ska jobba mot högt uppsatta kunskapsmål. Lusten att lära och lusten att undervisa är en del av en jämlik skola. Vi ger oss inte förrän alla klarar godkända betyg på alla skolor. Vi ska aktivt arbeta för att Mönsterås ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi strävar alltid efter god personaltäthet och behoven ska ligga till grund när vi fördelar resurser och organiserar klasser/grupper. Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grupper/klasser i förskolan/grundskolan får inte blir för stora. I främst Mönsterås och Blomstermåla har utvecklingen gått åt fel håll. Därför startas nu byggandet av sex nya förskole-avdelningar i Mönsterås och nya klassrum vid Krungårdsskolan och Mölstadskolan. Skolgårdarna är en del av lärandet och måste inbjuda till rörelse och lek.

Kvalitetsaspekterna i den grundläggande utbildningen i förskola, grundskola och gymnasium är en framgångsfaktor. Sveriges framtid byggs i skolan. Det är här som grunden för ett demokratiskt samhälle läggs. Det är i de verksamheterna vi ser till att barn/elever får de färdigheter och kunskaper som behövs för framtiden samtidigt som vi ska ha en verksamhet i våra förskolor och skolor som präglas av lust och nyfikenhet.

Värdet av tidig upptäckt av små och stora problem hos våra barn och därmed möjligheten att sätta in tidiga insatser är en framgångsfaktor som gynnar barn/elevers utveckling och gör att förutsättningarna att minimera problem senare i livet ökar avsevärt. Vi ska jobba med tidiga insatser redan i förskolan med stöd av socionomer och specialpedagoger. Vi ska jobba för att fördjupa samverkan mellan elevhälsan och den landstingsdrivna barn- och ungdomshälsan för att skapa helhetssyn kring barn och ungas psykiska mående.

Den pedagogiska utvecklingen ska samtidigt som barn/elever når goda studieresultat gynna en inre motivation som kvalitetssäkrar den process som leder till de goda resultaten. Samarbete och gemensam kompetensutveckling inom all utbildningsverksamhet gynnar elever och personal.

Läxhjälp för alla i kombination med sommarskola är viktiga inslag i verksamheten för att säkerställa att alla har möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Ökat samarbete hemmet – skolan med läxarbetet.

Vårt mångkulturella perspektiv berikar verksamheten och gynnar alla elever och just därför är inkludering och integration viktiga aspekter i alla våra utbildningar.

Vi socialdemokrater vill bilda ett fungerande Ungdomsråd som ska vara ungdomarnas röst i samhället, som ett elevråd fast för hela kommunen. Syftet med rådet är att förbättra situationen för alla unga i Mönsterås. Alla unga ska ha möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten genom att vara med i ungdomsrådet. Medlemmarna i rådet ska fungera som en länk mellan politiker och alla Mönsterås ungdomar. Frågorna tas upp i ett Ungdomsfullmäktige direktvalt av ungdomarna.

Bland annat med anledningen av den ojämlika skolskjutssituationen i Ålem och Blomstermåla vill vi göra en översyn av kommunens skolskjutsregler syftande till ett mer flexibelt och generöst regelverk. Ingången till översynen ska vara att där det idag finns kollektivtrafik där ska det också vara möjligt att erhålla fri skolskjuts.

Våra prioriteringar inom bättre skola och barnomsorg är att:

 

- Inom förskola och skola fortsätta med utvecklingsprojekt Utmanande lärande.

- Vi erbjuder en undervisning med hög kvalitet så att alla barn och elever kan få förutsättningar att förverkliga   sina livsdrömmar.

- Arbetet med 2-lärarsystem ska utvecklas till att omfatta alla skolor i kommunen.

- Läxhjälp och lovskola ska också finnas med som erbjudande till de elever som vill.

- Arbeta för att få fler behöriga-/legitimerade lärare

- Bygga en helt ny F-6 skola som är anpassad till dagens moderna pedagogik.

- Vi vill införa ”syskongaranti” innebärande att syskon har rätt till plats på samma förskola.

- Avskärmande duschväggar i alla kommunens sporthallar/gymnastiksalar.

- Trafiksäker övergång E22 i höjd av Parkskolan/Mönsteråsgymnasiet.

- Översyn av kommunens skolskjutsregler.

 

 

Tillbaka till sidans topp

 

 

3. BOENDE, RESANDE OCH MILJÖ

 

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Vi ska ha ett utbud som svarar mot de behov de bostadssökande har. Vi behöver anpassa byggandet så att vi får igång de flyttkedjor som behövs. Nya lägenheter ska byggas där det råder störst efterfrågan. Arbeta för särskilda ungdomsbostäder med en mindre yta och till en låg hyra.

Det ska finnas ett varierat utbud så att de som vill ha en lägenhet ska kunna få det. De som vill förverkliga drömmen om att bo i ett eget hus ska kunna välja det. Det är viktigt att det över hela kommunen finns byggklara tomter. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till befintliga strövområden.

Bostadsbehovet för de äldre av våra kommuninvånare skall dimensioneras efter det behov som finns i livets olika skeden. Bland annat behövs trygghetsboende i alla delar av kommunen.

Kollektivtrafikfrågorna är viktiga att lösa på ett för de boende bra sätt där buss och cykel blir ett bra alternativ till bilåkandet. Vi tycker det är angeläget skapa någon form av centrumtrafik som trafikerar där det finns kommersiell och offentlig service. Vi ser gärna en utbyggnad av närtrafik.

Sverige är ett miljöland i framkant. Genom att samla Sverige kan vi klara de svenska miljömålen. Vi ska minska utsläppen av växthusgaser, skydda den biologiska mångfalden och skapa en giftfri miljö.

En ambitiös miljöpolitik ger jobb. Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

Skadliga ämnen ska inte drabba människor och miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Solceller ska alltid finnas med som alternativ när man planerar om- och nybyggnationer.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och den miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen. Det är den svenska modellen.

Vi ska se till att kommunen går före i miljöarbetet. Det vill vi bland annat göra genom att ha som målsättningen att minska pappers- och plastförbrukningen. Vi ska ha ett väl utbyggt avfallssorteringssystem i våra förvaltningar och i de olika verksamheterna.

Till detta hör också att utveckla införandet av E-tjänster i all kommunal verksamhet.

Vi ska också öka antalet LED-belysningar där det är möjligt för att möjliggöra att på sikt öka våra kommunala belysningar utan att den totala energiförbrukningen ökar. Utbyggnad av belysning på fler cykel- och gångvägar.

Vi vill att kommunen blir en aktiv part när det gäller att bygga upp en infrastruktur med laddstolpar för att stimulera övergången till elbilar. Arbeta för fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar över hela kommunen. Det ska ske såväl mellan orter som inom tätorter. Sträckorna Habbestorp - Fliseryd – Finsjö, Ålem – Patamalm, Ålem – Ödebo – Häggemåla samt Kuggås – Alvinssons har prioritet. Att knyta ihop GC-vägar över ett större regionalt område är angeläget. Jobba för en trafiksäkrare södra korsning E22 vid Ålem. Bland annat med en planfri korsning under E22 mot Patamalm. Arbeta för att det etableras bilpooler runt om i kommunen. Fordonen som används av kommunens verksamheter i veckorna står till förfogande för andra i poolen under helgen. Samverkan. Modellen finns redan i Högsby kommun. Tillsammans med andra parter arbeta för en etablering av en biogasanläggning. Att kommunens fordonsflotta enbart ska bestå av miljöbilar.

Fortsätta att arbeta för en renare kustvattenmiljö. Så långt möjligt förhindra att havsvikarna växer igen. Vi vill förlänga avloppstuberna från reningsverken i Mönsterås och Timmernabben. Arbetet med vassröjning måste minst komma upp i tidigare nivå. Arbeta för en ny Oknöbro där genomströmningen blir bättre. Den behöver bli såväl högre som längre än den nuvarande. Verka för skyddsjakt på skarv och vildsvin.

Våra prioriteringar inom bostäder, resande och miljö är att

- Hålla byggklar mark över hela kommunen. Under perioden bygga vanliga lägenheter och trygghetslägenheter för äldre.

- Återvinningsaspekten ska alltid finnas med i allt planeringsarbete av om- och nybyggnation

- Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut.

- Göra installationer som förbättrar trafiksäkerheten under ”hela året” för barn och unga i våra bostadsområden och runt våra förskolor/skolor.

- Kommunen ska minska sitt energianvändande inom alla sektorer där det är praktiskt genomförbart till exempel genom byte till LED-belysning som spar både energi och pengar.

- Kommunen ska vara ett föredöme inom den egna verksamheten genom avfallssortering och återvinning.

- Utveckla digitala tjänster för att till exempel minska pappersanvändandet och resandet.

- Arbeta för att det etableras bilpooler runt om i kommunen.

- Möjliggöra utbyggnad av laddstolpar för elbilar.

 

 

Tillbaka till sidans topp

 

 

4. GEMENSKAP OCH ÖKAD SÄKERHET

 

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Trygghetsaspekten ska finnas med när vi bygger framtidens Mönsterås kommun.

Trygga människor vill och vågar mer. Där trygghet finns är frihet. Trygghet kan vara en definition av Socialdemokratins FRIHET. Trygga människor vill gå utbildning och ta till sig den. Att våga lära och göra nytt. Trygga människor vill jobba och vara med, bidra och ta ansvar.

Vi vill stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla.

För att möta de ökade behoven som allt fler äldre i befolkningen för med sig har vi investerat för att öka bemanningen och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi genomför också en särskild satsning på att öka kunskapen och kompetensen och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Stödet till personer som lider av en demenssjukdom har stärkts och vi avser att stärka det fallförebyggande arbetet.

Vi socialdemokrater vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten.

För att underlätta gemenskap med andra tillskapar vi internetanslutning via wifi för våra boende och deras besökare inom verksamheten. Detta är första steget för att möjliggöra och utveckla olika tekniska lösningar för kontakt med familj och vänner. Införa och utveckla modern teknik både för personal och vårdtagare genom satsning på E-hälsa.

På våra äldreboenden erbjuder vi en rad olika aktiviteter för att bland annat skapa en meningsfull social samvaro. Det handlar också om utbildning för att underlätta åldrandet i ett snabbt förändrat samhälle.

Ytterligare utveckla dagverksamheten/träffpunkterna. Behålla och utveckla ett gott anhörigstöd.

Vi fortsätter tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Mönsterås Bostäder att bygga trygghetslägenheter i anslutning till servicehuset Torshaga. Om behov finns också i Timmernabben. Fler platser vid olika trygghetsboenden.

Utveckla samarbetet mellan kommun och landstinget. Familjecentralen står färdig för invigning hösten 2018. Arbeta för att en ny hälsocentral samlokaliserat med apotek i Mönsterås. Utveckla verksamheten vid hälsocentralen i Blomstermåla.

Frågor om funktionsnedsättning rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Man har som funktionsnedsatt en självklar rätt att känna gemenskap och delaktighet med andra och att känna trygghet i vardagen.

Ibland är det nödvändigt samhället griper in och gör placeringar inom socialtjänsten. När sådana behov uppstår ska det i ökad utsträckning försöka hittas lokala lösningar.

Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället.

Vi vill samarbeta med polisen i det förebyggande arbetet och utveckla det goda och framgångsrika samarbeten som skapats via medborgarlöftet och de åtgärder och insatser som ingått i detta. Vi ska aktivt arbeta för ökad polisnärvaro.

Det arbete som vi inlett med medborgardialog, s.k. ortsanalyser i Blomstermåla och Ålem ska genomföras på fler platser.

Det arbete som bedrivs på Ungdomshuset Play och fritidsgården Tjena! och inom våra kulturaktiviteter är viktiga verksamheter som bidrar till ett rikt fritidsliv för våra barn och ungdomar.

Tillsammans med näringen vill vi medverka till att utveckla turism/-besöksnäringen. Ha en turist- och aktivitetsbyrå som är öppen hela året. Utveckla hamnen i Mönsterås och Oknö som besöks- och turistområden.

Idrottens integrerande effekt ska framhållas som viktig för att skapa att samhälle utan klyftor.

Vi ser civilsamhället med dess olika intressenter som ett stöd för fortsatt utveckling av den svenska modellen och för att stärka den trygghet och gemenskap vi alla behöver uppleva i vardagen. Ett bidrag, s.k. ”Bypeng,” ska införas där kommunens samhällsföreningar kan söka medel till utvecklingsprojekt som de vill se förverkligat inom sitt geografiska verksamhetsområde. Ha en stationär konstisbana under vintermånaderna i Mönsterås. Skaffa en mobil konstfrusen isbana som alternerar runt bland kommunens andra tätorter. Hålla flera av badplatserna i riktigt fint skick och även satsa på lekredskap. Vi vill att man ska känna stolthet över vår kommun och tycka att det vi erbjuder som kulturkommun ökar värdet av att bo och leva i Mönsterås kommun. Stimulera till ett rikt utbud av musik- och kulturarrangemang under hela året. Fortsatt satsning på kommunens Musik- och kulturskola som är en skapare av mervärden. Lekrastplats för hundar.

Vårt kännetecken ska vara att i Mönsterås kommun tar vi ansvar för varandra. Vi fortsätter att utveckla kommunens mjuka värden.

Våra prioriteringar inom gemenskap och ökad säkerhet är att

- Skattepengar ska gå till den kommunala verksamheten och därmed komma alla till del. Det ska garantera trygghet, kvalitet och kontinuitet.

- Ett bidrag, s.k. ”Bypeng,” ska införas där kommunens samhällsföreningar kan söka medel till utvecklingsprojekt som de vill se förverkligat inom sitt geografiska verksamhetsområde.

- Tryggheten ska vara stor och i det goda samhället finns det ett stort mått av civilkurage. Vi ska ha ett väl utvecklat samarbete och en bra dialog med civilsamhället och polisen. Vi arbetar för ökad polisnärvaro.

- Tillsammans med näringen vill vi medverka till att utveckla turism/-besöksnäringen. Ha en turist- och aktivitetsbyrå som är öppen hela året.

- Kommunen ska tillsammans med föreningslivet skapa ett samhälle där vi stöttar varandra. Ett utvecklat föreningsliv tar ett stort socialt ansvar. Det är viktigt att kommunen har ett bra samarbete med föreningslivet och de bidrag kommunen lämnar ska användas för att intensifiera utbudet och öka trygghet och gemenskap.

- Större tillgänglighet till biblioteken genom ökat öppethållande. Behålla och utveckla biblioteksverksamheten i kommunens mindre tätorter.

- Digitala tjänster inom äldreomsorgen är en viktig trygghetsskapande faktor där man som enskild kan välja nivå utifrån personliga behov och önskemål. Välfärdstekniken ska användas för att öka tryggheten för våra äldre.

- En viktig faktor är också de sociala mötesplatser vi som kommun erbjuder för att bryta ensamhet och skapa gemenskap inte minst inom äldreomsorgen.

- Vi kommer under mandatperioden att fortsätta utveckla våra idrotts- och friluftsanläggningar. Arbeta för ett friluftsområde i anslutning till idrottsplanerna vid Nynäs/Muddern samt fortsätta satsa på storlekplatserna som besöksmål.

 

 

Tillbaka till sidans topp

 

 

 

AVSLUTNING

 

Vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla som kan också jobbar och därmed bidrar till vår gemensamma skattekraft, vilket är både bättre och mer hållbart än en skattehöjning i kommunen. Det tillsammans med en Socialdemokratiskt ledd regering som både ser och möter kommunernas behov av ökade generella statsbidrag ger oss möjlighet att utveckla vår kommun som vårt program beskriver.

Du har nu tagit del av de tankar, visioner, värderingar som funnits med när vi i dialogform tagit fram vad vi vill stå för. Det är ingen färdig produkt utan förutsätter en fortsatt dialog med alla intresserade. Det är det politiska samtalet som driver utvecklingen framåt och skapar utvecklingen in i framtiden. Demokratins innersta kärna är rätten att få tycka olika och det är i skärningspunkten mellan olika åsikter som den gemensamma framtiden skapas.

Väl mött i debatten om vår framtid i Mönsterås kommun och välkommen till valurnorna i september! VI GÖR MÖNSTERÅS BÄTTRE!

 

 

Tillbaka till sidans topp

 

 

 

Socialdemokraterna i Mönsterås

Sandgatan 1

383 30 Mönsterås

Socialdemokraterna

Box 53

383 22 Mönsterås

Telefon: 0499 - 134 90

Mail: sap.monsteras@telia.com

Webbdesign:kensy.